הוראות ניהול ספרים – מס הכנסה ומס ערך מוסף

על פי תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף על כל עוסק, בין אם הוא חברה, עוסק מורשה, עוסק פטור, שותפות ועוד… וזאת בהתאם לאופי העסק והיקף פעילותו העסקית.

הוראות ניהול ספרים קובעים כללים ותקנות לניהול מערכת החשבונות בספרי העסק.